Všeobecné podmienky Thuiswinkel

Tieto všeobecné podmienky holandskej organizácie „Thuiswinkel“ (ďalej len Thuiswinkel.org) boli vypracované po konzultácii s „Consumentenbond“ v rámci Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) holandského „Sociaal-Economische Raad“, pričom platnosť nadobudli 1. júna 2014.

Všeobecné podmienky na stiahnutie tu

Obsah:

Článok 1 - Definície
Článok 2 – Údaje o podnikateľovi
Článok 3 - Platnosť
Článok 4 - Ponuka
Článok 5 - Zmluva
Článok 6 – Právo na zrušenie objednávky
Článok 7 - Záväzky spotrebiteľa počas lehoty na prehodnotenie
Článok 8 – Uplatnenie práva na zrušenie spotrebiteľom a súvisiace náklady
Článok 9 – Záväzky spoločnosti v prípade zrušenia objednávky
Článok 10 – Uplatnenie práva na zrušenie
Článok 11 - Cena
Článok 12 – Súlad so zmluvou a dodatočná záruka
Článok 13 - Doručenie a plnenie
Článok 14 - Transakcie: trvanie, zrušenie a predĺženie
Článok 15 - Platba
Článok 16 – Reklamačné konanie
Článok 17 - Spory
Článok 18 – Priemyselná záruka
Článok 19 - Dodatočné alebo odchylné ustanovenia
Článok 20 – Zmena všeobecných podmienok Thuiswinkel

Článok 1 - Definície

V týchto všeobecných podmienkach majú vymedzené pojmy tento význam:

 1. Dodatočná zmluva: zmluva, na základe ktorej Spotrebiteľ nadobudne produkty, digitálny obsah a/alebo služby v súvislosti so zmluvou uzatvorenou na diaľku, pričom tento tovar, digitálny obsah a/alebo služby dodá Podnikateľ alebo tretia strana na základe zmluvy uzatvorenej medzi treťou stranou a Podnikateľom;
 2. Lehota na prehodnotenie: doba, počas ktorej Spotrebiteľ môže uplatniť svoje právo na vrátenie;
 3. Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá nekoná v súvislosti s jej obchodnou činnosťou, Podnikateľom, živnosťou alebo profesiou;
 4. Deň: kalendárny deň;
 5. Digitálny obsah: údaje vytvorené a dodané v elektronickej forme;
 6. Zmluva o pravidelných dodávkach: zmluva súvisiaca s pravidelnou dodávkou tovaru, digitálneho obsahu a/alebo služby počas istého obdobia;
 7. Trvalý nosič informácií: akákoľvek pomôcka, vrátane e-mailu, ktorá umožní Spotrebiteľovi alebo Spoločnosti uchovávať jemu osobne určené informácie spôsobom, ktorý umožní prezeranie alebo používanie informácii počas doby zodpovedajúcej účelu používania informácií a ktorý umožní rozmnožovanie uchovávaných informácií v nezmenenej podobe;
 8. Právo na zrušenie: možnosť Spotrebiteľa vzdať sa zmluvy uzatvorenej na diaľku v Lehote na prehodnotenie;
 9. Podnikateľ: fyzická alebo právnická osoba, ktorá je členom Thuiswinkel.org, pričom ponúka produkty, digitálny obsah (prístup k nemu) a/alebo služby na diaľku Spotrebiteľom;
 10. Zmluva uzatvorená na diaľku: zmluva, ktorá bude uzatvorená medzi Podnikateľom a Spotrebiteľom v rámci organizovaného systému diaľkového predaja produktov, digitálneho obsahu a/alebo služieb, pričom výlučne do uzatvorenia zmluvy alebo ich použitia sa uskutoční komunikácia na diaľku;
 11. Vzorový formulár zrušenia: európsky vzorový formulár zrušenia uvedený v Prílohe I týchto podmienok; Príloha I sa nemusí priložiť ak Spotrebiteľ nemá právo na zrušenie svojej objednávky;
 12. Spôsoby komunikácie na diaľku: prostriedky, ktoré  sa môžu použiť na uzatvorenie zmluvy bez toho, aby sa Spotrebiteľ a Podnikateľ museli stretnúť v jednom čase na rovnakom mieste.

Článok 2 – Údaje o podnikateľovi

Penshop Slovensko

Holandsko

Dostupnosť:
Pondelok až piatok od 09.00 do 17.00

E-mailová adresa: [email protected]

COC č.: 76467457
IČ DPH: NL8606.333.54.B.01

Článok 3 - Platnosť

 1. Tieto všeobecné podmienky sa vzťahujú na každú ponuku Podnikateľa a na každú zmluvu uzatvorenú na diaľku medzi Podnikateľom a Spotrebiteľom.
 2. Pred uzatvorením zmluvy na diaľku, tento text všeobecných podmienok bude sprístupnený Spotrebiteľovi. Ak to nie je dôvodne možné, potom Podnikateľ pred uzatvorením zmluvy na diaľku uvedie spôsob prezretia všeobecných podmienok u Podnikateľa, pričom na žiadosť Spotrebiteľa mu budú čo najskôr poskytnuté bezplatne.
 3. Ak sa zmluva na diaľku uzatvorí elektronicky, potom odchylne od predchádzajúceho odseku a pred uzatvorením zmluvy na diaľku, tento text všeobecných podmienok sa môže sprístupniť Spotrebiteľovi okrem elektronických prostriedkov aj spôsobom, ktorý Spotrebiteľovi umožní uložiť text jednoduchým spôsobom na trvalý nosič informácií. Ak to nie je dôvodne možné, potom Podnikateľ pred uzatvorením zmluvy na diaľku uvedie spôsob prezretia všeobecných podmienok elektronickými prostriedkami, pričom na žiadosť Spotrebiteľa mu budú zaslané bezplatne elektronicky alebo iným spôsobom a to bezplatne.
 4. V takom prípade okrem týchto  všeobecných podmienok  platia aj špecifické podmienky produktov, potom rovnako platia aj druhý a tretí odsek, pričom Spotrebiteľ v prípade konfliktu podmienok si môže uplatniť podmienky, ktoré sú pre Spotrebiteľa najviac priaznivé.

Článok 4 - Ponuka

 1. Ak má ponuka obmedzenú dobu platnosti alebo sa poskytne za určitých podmienok, potom sa to jasne uvedie v ponuke.
 2. Ponuka obsahuje úplný a presný opis ponúkaných produktov, digitálneho obsahu a/alebo služieb. Opis musí byť dostatočne podrobný, aby  Spotrebiteľ dokázal dobre posúdiť ponuku. Ak Podnikateľ použije pri rozhodovaní obrázky, tie musia verne zobrazovať ponúkané produkty, služby a/alebo digitálny obsah. Zrejmé chyby alebo zrejmé omyly v ponuke nezaväzujú Podnikateľa.
 3. Každá ponuka musí obsahovať také informácie, aby Spotrebiteľ vedel, aké má práva a povinnosti súvisiace s akceptovaním ponuky.

Článok 5 - Zmluva

 1. Zmluva bude uzatvorená za podmienok uvedených v ustanoveniach odseku 4 v momente akceptovania ponuky Spotrebiteľom a pri dodržaní podmienok v nej uvedených.
 2. Ak Spotrebiteľ akceptuje ponuku elektronicky, potom Podnikateľ elektronicky bezodkladne potvrdí prijatie akceptácie ponuky. Pokiaľ prijatie akceptácie nie je Podnikateľom potvrdené, Spotrebiteľ môže od zmluvy odstúpiť.
 3. Ak sa zmluva uzatvorí elektronicky, potom Podnikateľ prijme primerané technické a organizačné opatrenia pre bezpečnosť elektronického prevodu dát a zabezpečí bezpečné webové prostredie. Ak Spotrebiteľ môže zaplatiť elektronicky, potom Podnikateľ bude konať v súlade s primeranými bezpečnostnými opatreniami.
 4. V súlade so zákonom Podnikateľ môže sám zistiť, či si Spotrebiteľ plní svoje platobné záväzky, ako aj všetky skutočnosti a faktory, ktoré sú dôležité pre zodpovedné uzatvorenie zmluvy na diaľku. Ak na základe zisťovania bude mať Podnikateľ dobré dôvody na neuzatvorenie zmluvy, potom je oprávnený s uvedením dôvodu odmietnuť ponuku alebo žiadosť alebo podmieniť ponuku splnením osobitných podmienok.
 5. Najneskôr pri dodaní produktu, služby alebo digitálneho obsahu Podnikateľ zašle Spotrebiteľovi tieto informácie písomne alebo vo forme, v ktorej si Spotrebiteľ môže uložiť informácie dostupné na trvalom nosiči informácií:
  •  poštová adresa prevádzkarne Podnikateľa, kde Spotrebiteľ môže predložiť svoje sťažnosti;
  •  podmienky a spôsobom uplatnenia práva na zrušenie Spotrebiteľom alebo jasné ustanovenie o vylúčení práva na zrušenie;
  •  informácie o zárukách a službách poskytovaných po kúpe;
  •  cena produktu, služby alebo digitálneho obsahu vrátane všetkých daní; podľa okolností aj náklady na doručenie; spôsob úhrady, doručenia alebo plnenia zmluvy uzatvorenej na diaľku;
  • podmienky zrušenia zmluvy ak je zmluva platná jeden rok alebo je uzatvorená na dobu neurčitú;
  •  ak má Spotrebiteľ právo na zrušenie, vzorový formulár zrušenia.
 6. V prípade pravidelných transakcií, ustanovenia predchádzajúceho odseku sa vzťahujú iba na prvé dodanie.

Článok 6 – Právo na zrušenie objednávky

V prípade produktov:

 1. Spotrebiteľ môže zrušiť zmluvu o kúpe produktu počas lehoty na prehodnotenie v trvaní 14 dní bez uvedenia dôvodu. Podnikateľ môže požiadať Spotrebiteľa, aby uviedol dôvod zrušenia, ale nemôže zrušenie podmieniť uvedením dôvodu(ov).
 2. Lehota na prehodnotenie uvedená v odseku 1 začína plynúť v deň, keď produkt bol doručený Spotrebiteľovi alebo tretej osobe vopred vymenovanej Spotrebiteľom, ktorá nie je dopravcom alebo:
  • ak Spotrebiteľ objednal v jednej a tej istej objednávke niekoľko produktov: deň,  keď posledný produkt bol doručený Spotrebiteľovi alebo tretej osobe vopred vymenovanej Spotrebiteľom. Podnikateľ môže odmietnuť objednávku niekoľkých produktov s rôznymi časmi doručenia za predpokladu, že o tom jasne informoval Spotrebiteľa pred objednaním produktu.
  •  ak má byť produkt doručený v niekoľkých zásielkach alebo častiach: deň,  keď posledná časť alebo zásielka bola doručená Spotrebiteľovi alebo tretej osobe vopred vymenovanej Spotrebiteľom;
  •  v prípade zmlúv na pravidelné doručovanie produktov počas určitého obdobia: deň,  keď prvý produkt bol doručený Spotrebiteľovi alebo tretej osobe vopred vymenovanej Spotrebiteľom.

V prípade služieb a digitálneho obsahu, ktorý nie je doručený na fyzickom nosiči:

 1. Spotrebiteľ môže zrušiť zmluvu o poskytnutí služieb a zmluvu o doručení digitálneho obsahu, ktorý nie je doručený na fyzickom nosiči, počas 14 dní bez uvedenia dôvodu. Podnikateľ môže požiadať Spotrebiteľa, aby uviedol dôvod zrušenia, ale nemôže zrušenie podmieniť uvedením dôvodu(ov).
 2. Lehota na prehodnotenie uvedená v odseku 3 začína plynúť v deň, ktorý nasleduje po dni uzatvorenia zmluvy.

Rozšírená lehota na prehodnotenie pre produkty, služby a digitálny obsah, ktorý nie je dodávaný na fyzickom nosiči v prípade neinformovaní o práve na zrušenie:

 1. Ak Podnikateľ neposkytol Spotrebiteľovi podľa zákona povinné informácie o práve na zrušenie alebo vzorový formulár zrušenia, potom lehota na prehodnotenie uplynie dvanásť mesiacov od ukončenia pôvodnej lehoty na prehodnotenie ustanovenej v súlade s predchádzajúcimi odsekmi tohto článku.
 2. Ak Podnikateľ poskytol informácie uvedené v predchádzajúcom odseku Spotrebiteľovi do dvanástich mesiacov od prvého dňa pôvodnej lehoty na prehodnotenie, potom lehota na prehodnotenie uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Spotrebiteľ prijal takéto informácie.

Článok 7 - Záväzky Spotrebiteľa počas lehoty na prehodnotenie

 1. Počas lehoty na prehodnotenie, Spotrebiteľ bude opatrne zaobchádzať s produktom a balením. Spotrebiteľ vybalí alebo bude používať produkt v rozsahu potrebnom na uchovanie povahy, vlastností a fungovania produktu. Východiskovým bodom je, že Spotrebiteľ môže manipulovať a skúmať produkt a kontrolovať ho tak, ako by mu bolo umožnené v obchode.
 2. Spotrebiteľ zodpovedá iba za zníženie hodnoty výrobku, ktorý je dôsledkom spôsobu nakladania s produktom, ktorý prekračuje rozsah povolený v odseku 1.
 3. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty produktu ak mu Podnikateľ neposkytol pred uzatvorením alebo pri uzatvorení zmluvy všetky zákonom stanovené povinné informácie o práve na zrušenie.

Článok 8 - Uplatnenie práva na zrušenie Spotrebiteľom a súvisiace náklady

 1. Ak Spotrebiteľ uplatní svoje právo na zrušenie, túto skutočnosť oznámi v lehote na prehodnotenie prostredníctvom vzorového formulára zrušenia alebo iným jednoznačným spôsobom Podnikateľovi.
 2. Tak skoro, ako to bude možné ale najneskôr do 14 dní odo dňa nasledujúcom po dni doručenia oznámenia uvedeného v odseku 1, Spotrebiteľ zašle produkt naspäť alebo ho odovzdá Podnikateľovi (alebo jeho zástupcovi). Uvedené sa nevyžaduje, ak Podnikateľ navrhol, že si produkt vyzdvihne. Spotrebiteľ dodrží lehotu na vrátenie zásielky, ak produkt zašle naspäť pred uplynutím lehoty na prehodnotenie.
 3. Spotrebiteľ zašle produkt naspäť so všetkým doručeným príslušenstvom, pokiaľ je to dôvodne možné aj v pôvodnom stave a balení a v súlade s primeranými a jasnými pokynmi uvedenými Podnikateľom.
 4. Riziko a dôkazné bremeno pre správne a včasné uplatnenie práva na zrušenie má Spotrebiteľ.
 5. Spotrebiteľ znáša priame náklady na zaslanie produktu späť. Ak Podnikateľ neuvedie, že Spotrebiteľ musí znášať tieto náklady alebo ak Podnikateľ uvedie, že sám bude znášať náklady, potom Spotrebiteľ nemusí znášať náklady na vrátenie zásielky.
 6. Ak Spotrebiteľ zruší zmluvu po predložení prvej riadnej žiadosti o poskytnutí služby alebo dodávky plynu, vody alebo elektriny, ktorá nebola pripravená na predaj v obmedzenom objeme alebo určitom množstve, začne plynúť lehota na prehodnotenie, potom je Spotrebiteľ povinný zaplatiť Podnikateľovi sumu pomernú k tej časti právneho záväzku, ktorý Podnikateľ dodržal v čase zrušenia, v porovnaní so splnením celého právneho záväzku.
 7. Spotrebiteľ neznáša náklady na poskytnutie služieb alebo dodanie vody, plynu alebo elektriny, ktorá nebola pripravená na predaj v obmedzenom objeme alebo určitom množstve, alebo dodanie komunálneho tepla, ak:
  • Podnikateľ neposkytol Spotrebiteľovi všetky zákonom stanovené povinné informácie o práve na zrušenie, náhradu nákladov v prípade zrušenia alebo vzorový formulár zrušenia, alebo;
  • Spotrebiteľ jasne nepožiadal na začiatku poskytovania služby alebo dodávky plynu, vody, elektriny alebo komunálneho tepla počas lehoty na prehodnotenie.
 8. Spotrebiteľ neznáša náklady na úplné alebo čiastočné doručenie digitálneho obsahu nedoručeného na fyzickom nosiči, ak:
  • pred doručením Spotrebiteľ výslovne nesúhlasil so začatím plnenia zmluvy pred koncom lehoty na prehodnotenie;
  • Spotrebiteľ neuznal stratu svojho práva na zrušenie pri udelení povolenia; alebo
  • Podnikateľ opomenul potvrdiť toto vyhlásenie Spotrebiteľovi.
 9. Ak Spotrebiteľ uplatní svoje právo na zrušenie, potom všetky Dodatočné zmluvy budú podľa zákona zrušené.

Článok 9 - Záväzky Podnikateľa v prípade zrušenia objednávky

 1. Ak Podnikateľ umožní Spotrebiteľovi oznámiť zrušenie elektronicky, po prijatí oznámenia zašle takéto oznámenie bezodkladne po potvrdení prijatia.
 2. Podnikateľ nahradí všetky platby Spotrebiteľa, vrátane prípadných nákladov spojených s dodaním vráteného Produktu Podnikateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď mu Spotrebiteľ oznámi zrušenie. Pokiaľ Podnikateľ nenavrhne, že si produkt vyzdvihne sám, splatenie sumy môže očakávať do vrátenia produktu alebo kým Spotrebiteľ nedokáže, že poslal produkt späť, podľa toho, ktorý prípad skôr.
 3. Podnikateľ použije na splatenie sumy rovnaký platobný spôsob, ktorý využil Spotrebiteľ, pokiaľ Spotrebiteľ nesúhlasí s iným spôsobom platby. Vrátenie platby je pre Spotrebiteľa bezplatné.
 4. Ak si Spotrebiteľ vyberie nákladnejší spôsob doručenia ako je najlacnejší štandardný spôsob doručenia, potom Podnikateľ nemusí zaplatiť dodatočné náklady na drahšiu metódu.

Článok 10 - Uplatnenie práva na zrušenie

Podnikateľ môže vylúčiť nižšie uvedené produkty a služby z práva na zrušenie, ale iba ak Podnikateľ túto skutočnosť jasne uviedol v ponuke, a to s dostatočným predstihom pred uzatvorením zmluvy:

 1. Produkty alebo služby, ktorých cena je viazaná na zmenu cien na finančnom trhu, ktorý Podnikateľ nedokáže ovplyvniť, pričom zmena môže nastať v dobe na zrušenie zmluvy.
 2. Zmluvy uzatvorené vo verejnej dražbe. Verejná dražba znamená spôsob predaja, pri ktorom Podnikateľ ponúkne produkty, digitálny obsah a/alebo služby Spotrebiteľovi, ktorý je osobne prítomní alebo má možnosť sa osobne zúčastniť dražby pod vedením dražiteľa, pričom víťazný záujemca je povinný prevziať produkty, digitálny obsah a/alebo služby;
 3. Zmluvy o poskytnutí služieb, po úplnom poskytnutí služby, ale iba ak:
  •  poskytovanie služby začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom Spotrebiteľa; a
  • Spotrebiteľ vyhlásil, že sa vzdáva svojho práva na zrušenie po úplnom plnení zmluvy Podnikateľom;
 4. Cestovný balík podľa článku 7:500 holandského Občianskeho zákonníka a zmluvy o preprave osôb; 
 5. Zmluvy o poskytovaní služieb týkajúcich sa dostupnosti ubytovania, ak sa v zmluve predpokladá určitý dátum alebo doba plnenia a inak na účely ubytovania, prepravy tovaru, požičiavanie vozidiel a stravovacie služby;
 6. Zmluvy týkajúce sa služieb voľného času, ak sa v zmluve predpokladá určitý dátum alebo doba plnenia;
 7. Produkty vyrobené podľa špecifikácií Spotrebiteľa, ktoré nie sú prefabrikovanými produktmi a ktoré budú vyrobené na základe nezávislého výberu alebo rozhodnutia Spotrebiteľa alebo ktoré sú jasne určené pre konkrétnu osobu;
 8. Produkty, ktoré sa rýchlo kazia alebo majú obmedzenú trvanlivosť;
 9. Produkty zapečatené z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ktoré nie sú vhodné na vrátenie a ktorých pečať je porušená po doručení;
 10. Produkty, ktoré sa po doručení zo svojej povahy majú nenávratne zmiešať s inými produktmi;
 11. Alkoholické nápoje, ktorých cena je dohodnutá pri uzavretí zmluvy, ale ktorých dodanie sa môže uskutočniť po 30 dňoch, a ktorých hodnota je závislá na zmenách na trhu, na ktorý podnikateľ nemá žiadny vplyv;
 12. Zapečatené audio, video nahrávky a počítačové programy, ktorých pečať je porušená po doručení;
 13. Noviny, periodiká alebo časopisy, okrem predplatených novín, periodík a časopisov;
 14. Doručenie digitálneho obsahu inak ako na fyzickom nosiči, ale iba ak:
  • plnenie začalo s výslovným predchádzajúcim súhlasom Spotrebiteľa; a
  • Spotrebiteľ vyhlásil, že sa vzdáva svojho práva na zrušenie.

Článok 11 - Cena

 1. Počas doby platnosti uvedenej v ponuke, ceny ponúkaných produktov a/alebo služieb nebudú zvýšené, okrem zmien v cenách z dôvodu zmeny sadzby DPH.
 2. Odchylne od predchádzajúceho odseku, Podnikateľ môže produkty alebo služby, ktorých cena je viazaná na zmenu cien na finančnom trhu, ktorý Podnikateľ nedokáže ovplyvniť, oceniť pohyblivými cenami. Táto viazanosť na výkyvy na trhu a skutočnosť, že možné uvedené ceny sú orientačnými cenami, musí byť uvedená v ponuke.
 3. Zvýšenie ceny počas 3 mesiacov od uzatvorenia zmluvy je povolené iba ak to vyplýva z právnych predpisov a ustanovení.
 4. Zvýšenie ceny po 3 mesiacoch od uzatvorenia zmluvy je povolené iba ak Podnikateľ uvedené uviedol a:
  •  vyplýva to z právnych predpisov a ustanovení; alebo
  • Spotrebiteľ má oprávnenie zrušiť zmluvu s účinnosťou odo dňa, keď zvýšenie ceny nadobudne platnosť.
 5. Ceny uvedené v ponuke produktov alebo služieb sú uvedené vrátane DPH.

Článok 12 – Súlad so zmluvou a dodatočná záruka

 1. Podnikateľ sa zaručuje, že produkty a/alebo služby sú v súlade so zmluvou, špecifikáciami uvedenými v ponuke, s primeranými požiadavkami na správnosť a/alebo použiteľnosť a právne predpisy a/alebo vládne nariadenia platné ku dňu uzatvorenia zmluvy. Ak sa na tom zmluvné strany dohodnú, Podnikateľ sa môže zaručiť, že produkt je vhodný aj na iné ako bežné používanie.
 2. Dodatočná záruka poskytnutá Podnikateľom, jeho dodávateľom, výrobcom alebo dovozcom nikdy neobmedzuje zákonné práva a nároky, ktoré si Spotrebiteľ môže uplatniť voči Podnikateľovi na základe zmluvy, ak Podnikateľ nedodržal svoju časť zmluvy.
 3. Dodatočná záruka znamená každý právny záväzok Podnikateľa, jeho dodávateľa, výrobcu alebo dovozcu, v ktorej Spotrebiteľovi udelí isté práva alebo nároky nad rámec zákonných práv a nárokov v prípade, že nebude plniť svoju časť zmluvy.

Článok 13 - Doručenie a plnenie

 1. Podnikateľ je povinný s najväčšou možnou starostlivosťou pristupovať k prijímaniu a plneniu objednávok na produkty a k hodnoteniu žiadostí o poskytnutie služieb.
 2. Miestom doručenia je adresa, ktorú Spotrebiteľ poskytol Podnikateľovi.
 3. V súlade s ustanoveniami článku 4 týchto všeobecných podmienok, Podnikateľ realizuje prijaté objednávky v rámci svojich možností, ale najneskôr do 30 dní, pokiaľ sa nedohodne iný termín doručenia. V prípade omeškania s doručením, alebo je objednávku nie je možné úplne alebo čiastočne zrealizovať, Spotrebiteľovi sa táto skutočnosť oznámi najneskôr do 30 dní od objednávky. V takom prípade má Spotrebiteľ právo zrušiť zmluvu bezplatne a právo na náhradu prípadných škôd.
 4. Po zrušení zmluvy v súlade s predchádzajúcim odsekom, Podnikateľ bezodkladne vráti sumu, ktorú Spotrebiteľ uhradil.
 5. Riziko poškodenia a/alebo straty produktov znáša Podnikateľ až do chvíle doručenia Spotrebiteľovi alebo jeho vymenovanému zástupcovi, ktorého vopred oznámil Podnikateľovi, pokiaľ sa výslovne nedohodne inak.

Článok 14 - Transakcie: trvanie, zrušenie a predĺženie

Zrušenie:

 1. Spotrebiteľ môže kedykoľvek zrušiť zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú, zmluvu na pravidelné poskytovanie produktov (vrátane elektrickej energie) alebo služieb v súlade s pravidlami zrušenia, ktoré sa v nej dohodnú, pričom výpovedná lehota je najviac jeden mesiac.
 2. Spotrebiteľ môže kedykoľvek zrušiť zmluvu uzatvorenú na dobu určitú, zmluvu na pravidelné poskytovanie produktov (vrátane elektrickej energie) alebo služieb, na konci doby platnosti v súlade s pravidlami zrušenia, ktoré sa v nej dohodnú, pričom výpovedná lehota je najviac jeden mesiac.
 3. V súvislosti so zmluvami uvedenými v predchádzajúcom odseku Spotrebiteľ môže:
  • kedykoľvek zrušiť zmluvu bez obmedzenia pri jej zrušení v ktorejkoľvek chvíli alebo dobe;
  •  minimálne zrušiť zmluvu spôsobom, ktorým ju uzatvoril;
  •  zakaždým zrušiť zmluvu v rovnakej výpovednej lehote, akú si Podnikateľ stanovil pre seba.

Rozšírenie:

 1. Zmluva uzatvorená na dobu neurčitú, zmluva na pravidelné poskytovanie produktov (vrátane elektrickej energie) alebo služieb, sa nesmie mlčky predĺžiť ani obnoviť počas určitej doby.
 2. Odchylne od predchádzajúceho odseku, zmluva uzatvorená na dobu určitú, ktorá sa týka pravidelného doručovania denníkov, novín a týždenníkov a iných časopisov sa môže mlčky predĺžiť počas určitej doby najviac však na tri mesiace, ak Spotrebiteľ môže zrušiť takúto predĺženú zmluvu na konci predĺženej doby s výpovednou lehotou najviac jeden mesiac.
 3. Zmluva uzatvorená na dobu určitú, zmluva na pravidelné poskytovanie produktov alebo služieb, môže byť mlčky predĺžená na dobu neurčitú ak Spotrebiteľ môže kedykoľvek zrušiť zmluvu s výpovednou lehotou najviac jeden mesiac. Výpovedná lehota nesmie prekročiť tri mesiace ak sa zmluva týka pravidelného doručovania, najmenej raz za mesiac, denníkov, novín a týždenníkov a iných časopisov.
 4. Zmluva na dobu určitú týkajúca sa pravidelného doručovania letákov o denníkoch, novinách a týždenníkoch a iných časopisoch (skúšobné alebo úvodné vydanie) nesmie mlčky pokračovať a automaticky skončí po uplynutí skúšobnej doby alebo úvodného vydania.

Trvanie:

 1. Ak doba platnosti prekračuje jeden rok, Spotrebiteľ môže zrušiť zmluvu kedykoľvek po uplynutí jedného roka s výpovednou lehotou najviac jeden mesiac, ak primeranosti a spravodlivosti je v rozpore so zrušením pred uplynutím dohodnutej doby platnosti.

Článok 15 - Platba

 1. Pokiaľ sa v zmluve alebo dodatočných podmienkach neuvádza inak, sumy splatné Spotrebiteľom musia byť uhradené do 14 dní od začiatku lehoty na prehodnotenie alebo v prípade, že nie je lehota na prehodnotenie, do 14 dní od uzatvorenia dohody. V prípade zmluvy o poskytnutí služieb, táto doba začína v deň nesledujúci po dni, keď Spotrebiteľ prijal potvrdenie o zmluve.
 2. Pri predaji produktov Spotrebiteľovi, Spotrebiteľ nikdy nesmie byť viazaný všeobecnými podmienkami, aby uhradil zálohu prevyšujúci 50% ceny. V prípade, že je záloha stanovená, Spotrebiteľ si nesmie uplatňovať akýkoľvek nárok na plnenie príslušnej objednávky alebo poskytnutie služby (služieb) pred úhradou stanovenej zálohy.
 3. Spotrebiteľ je povinný bezodkladne nahlásiť Podnikateľovi chybu v poskytnutých alebo uvedených platobných údajoch.
 4. Ak si Spotrebiteľ nečas nesplní svoj(e) platobný záväzok (platobné záväzky), potom je Spotrebiteľ po upozornení Podnikateľom na oneskorenú platbu, pričom Podnikateľ udelil Spotrebiteľovi dobu 14 dní na splnenie platobných záväzkov, po neuhradení platby do 14 dní, povinný zaplatiť zákonné úroky z nesplatenej sumy, pričom Podnikateľ je oprávnený účtovať náklady na mimosúdne vymáhanie. Tieto náklady na vymáhanie môžu byť najviac vo výške: 15% z nesplatenej sumy až do 2 500 €; 10% z týchto 2 500 € a 5% z nasledujúcich 5 000 € v minimálnej sume 40 €. Podnikateľ nemusí dodržať uvedené sumy a percentá v prospech Spotrebiteľa.

Článok 16 – Reklamačné konanie

 1. Podnikateľ je zodpovedný za reklamačné konanie, o ktorom dostatočným spôsobom informoval Spotrebiteľa, pričom reklamáciu bude riešiť v súlade s reklamačným konaním.
 2. Reklamácie týkajúce sa plnenia zmluvy musia byť predložené Podnikateľovi bezodkladne potom, ako Spotrebiteľ zistil chyby, pričom musia byť jasne a plne opísané.
 3. Reklamácie predložené Podnikateľovi budú vyriešené do14 dní odo dňa prijatia reklamácie. Ak reklamácia vyžaduje dlhý čas spracovania, potom Podnikateľ zašle odpoveď v lehote 14 dní, kde oznámi prijatie reklamácie a údaj, kedy Spotrebiteľ môže očakávať rozsiahlejšiu odpoveď.
 4. Reklamácia týkajúca sa produktu, služby alebo služby poskytovanej Podnikateľom môže byť predložená prostredníctvom reklamačného formulára na spotrebiteľskej stránke na webovom portáli Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. Reklamácia sa potom zašle Podnikateľovi a spoločnosti Thuiswinkel.org.
 5. Spotrebiteľ musí Podnikateľovi nechať v každom prípadne 4 týždne na vyriešenie reklamácie po vzájomnej komunikácii. Po uplynutí tejto doby vznikne spor, ktorý bude podliehať predpisom o riešení sporu.

Článok 17 - Spory

 1. Na zmluvy medzi Podnikateľom a Spotrebiteľom, ktoré sa uvádzajú v týchto Všeobecných podmienkach, sa vzťahujú iba holandské právne predpisy.
 2. Spory medzi Spotrebiteľom a Podnikateľom týkajúce sa uzatvorenia alebo plnenia zmlúv v súvislosti s produktmi a službami, ktoré sa majú doručiť alebo ktoré má doručiť Podnikateľ, môžu byť v súlade s ustanoveniami týchto všeobecných podmienok predložené Spotrebiteľom a Podnikateľom komisii na riešenie sporov Geschillencommissie, Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl).
 3. Spor môže vyriešiť iba Geschillencommissie, ak Spotrebiteľ bezodkladne predložil svoju reklamáciu najprv Podnikateľovi.
 4. V prípade, že reklamácia nie je vyriešená, potom spor musí byť predložený Geschillencommissie najneskôr do 12 mesiacov odo dňa, keď Spotrebiteľ predložil reklamáciu Podnikateľovi v písomnej alebo inej podobe stanovenej Commissie.
 5. Ak si Spotrebiteľ želá predložiť spor komisii Geschillencommissie, potom je Podnikateľ je povinný toto rozhodnutie rešpektovať. Spotrebiteľ túto skutočnosť najprv oznámi Podnikateľovi.
 6. Ak si Podnikateľ želá predložiť spor komisii Geschillencommissie, potom Spotrebiteľ do piatich týždňov od prijatia písomnej žiadosti Podnikateľa predloženej v tejto veci, musí písomne vyhlásiť, či si želá, aby spor riešila komisia alebo či spor vyrieši príslušný súd. Ak Spotrebiteľ neoznámi Podnikateľovi svoj výber spôsobu riešenia sporu do 5 týždňov, potom je Podnikateľ oprávnený predložiť spor príslušnému súdu. 
 7. Geschillencommissie vydá uznesenie v súlade s podmienkami uvedenými predpisoch Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/the-commissies/2404/thuiswinkel). Uznesenie Geschillencommissie bude záväzné.
 8. Geschillencommissie nebude riešiť spor alebo pozastaví riešenie sporu ak Podnikateľovi boli pozastavené platby, bol naň vyhlásený konkurz alebo v skutočnosti ukončil svoju obchodnú činnosť pred konaním vo veci riešenia sporu Geschillencommissie a pred vyhlásením konečného uznesenia.
 9. Ak je okrem Geschillencommissie Thuiswinkel na riešenie sporu príslušná iná sporová komisia alebo sporová komisia holandskej inštitúcie Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) alebo Klachteninstituut Financial Dienstverlening (Kifid), potom pre spory týkajúce sa najmä spôsobu predaja alebo poskytovania služieb na diaľku je prioritne príslušná komisia Geschillencommissie Thuiswinkel. Pre všetky ostatné spory je príslušná komisia Geschillencommissie uznaná alebo pridružená k SGC alebo Kifid.

Článok 18 – Priemyselná záruka

 1. Thuiswinkel.org sa zaručuje, že jej členovia budú dodržiavať záväzné uznesenia komisie Geschillencommissie Thuiswinkel, pokiaľ sa ktorýkoľvek člen nerozhodne predložiť záväzné uznesenie do dvoch mesiacov od jeho vyhlásenia na posúdenie súdom. Táto záruka bude obnovená ak záväzné uznesenie posúdené súdom zostane bezo zmien a rozhodnutie podporujúce uznesenie sa stalo konečným bez možnosti odvolania. Až do maximálnej výšky 10 000 € na jedno záväzné uznesenie, túto sumu Thuiswinkel.org zaplatí Spotrebiteľovi. Ak je suma na jedno záväzné uznesenie vyššia ako 10 000 €, vyplatí sa suma vo výške 10 000 €. Pri vyšších sumách Thuiswinkel.org má povinnosť vynaložiť úsilie s cieľom zabezpečiť, aby člen konal v súlade so záväzným uznesením.
 2. Na uplatnenie tejto záruky sa vyžaduje, aby Spotrebiteľ vzniesol písomne nárok voči Thuiswinkel.org a aby previedol svoj nárok z Podnikateľa na Thuiswinkel.org. Ak nárok voči Podnikateľovi prevyšuje 10 000 €, potom Spotrebiteľovi bude predložený návrh, aby svoj nárok prevyšujúci 10 000 € previedol na Thuiswinkel.org, pričom táto organizácia bude vo vlastnom mene a na vlastné náklady požadovať úhradu na súde na účely uspokojenie Spotrebiteľa.

Článok 19 – Dodatočné alebo odchýlne ustanovenia

Dodatočné ustanovenia alebo ustanovenia odchýlne od týchto všeobecných podmienok nesmú byť v neprospech Spotrebiteľa a musia byť zaznamenané písomne alebo takým spôsobom, ktorý umožní uloženie na trvalý nosič informácií Spotrebiteľa v čitateľnej forme.

Článok 20 - Zmena všeobecných podmienok Thuiswinkel

 1. Thuiswinkel.org nezmení tieto všeobecné podmienky inak ako po porade s Consumentenbond (spotrebiteľská únia).
 2. Zmeny v týchto podmienkach sú platné iba po ich uverejnení vhodným spôsobom, pričom sa rozumie, že v prípade platných zmien počas doby platnosti ponuky majú prednosť ustanovenia najvýhodnejšie pre spotrebiteľov.


Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede, Holandsko
Postbus 7001, 6710 CB Ede

 

Príloha I: Vzorový formulár zrušenia objednávky

Vzorový formulár zrušenia objednávky

(tento formulár vyplňte a zašlite, iba ak si želáte zrušiť zmluvu)

 • Pre: [meno Podnikateľa]

[geografická adresa Podnikateľa]

[faxové číslo Podnikateľa, ak existuje]

[e-mailová adresa alebo elektronická adresa Podnikateľa] 

 • Ja/My* vás týmto informujem(e), že si želám(e)* zrušiť našu zmluvu o

predaji týchto produktov: [označenie produktu]*

dodaní tohto digitálneho obsahu: [označenie digitálneho obsahu]*

poskytnutí tejto služby: [označenie služby]*

 

 • Objednané dňa*/prijaté dňa* [dátum objednávky v prípade služieb alebo prijatia v prípade produktov]
 • [meno Spotrebiteľa(ov)]
 • [adresa Spotrebiteľa(ov)]
 • [podpis Spotrebiteľa(ov)] (iba ak bude tento formulár predložený na papieri)

* Nehodiace sa prečiarknite alebo vyplňte, podľa okolností.

Stiahnuť všeobecné podmienky