Všetky zásielky sú bezplatné.
Vaša zásielka bola poslaná prostredníctvom PostNL.
V prípade, že v čase doručenia zásielky nie ste doma, kuriér zvyčajne vo vašej poštovej schránke zanechá oznámenie s pokynmi.

Ak potrebujete, aby vám zásielka bola doručená v ten istý deň, kontaktujte nás vopred, aby sme prediskutovali možnosti.


Vrátenie produktov
Máte právo vrátiť produkt alebo produkt odpredať späť do 14 dní od jeho kúpy. Táto doba začne plynúť v deň, keď vám bude doručený produkt, ktorý ste si objednali. Po oznámení zrušenia vy ako spotrebiteľ môžete tovar vrátiť do 14 dní. Ak ste si ako spotrebiteľ objednali tovar na našej webovej stránke, jeho kúpu môžete zrušiť do 14 dní. Ak si želáte vrátiť tovar, oznámte nám to e-mailom. Pošleme vám „Vzor formulára pre vrátenie tovaru“. Potom vám to potvrdíme e-mailom. Produkt môžete vrátiť aj bez zaslania oznámenia, ale budete musieť pripojiť vyhlásenie o vrátení produktu. Je zakázané odmietnuť prevzatie doručeného produktu. Pri produktoch, ktoré budú v rámci doby na prehodnotenie vrátené ako poškodené, uplatníme zrážku.

Produkty, ktoré boli zmenené podľa vašich požiadaviek (napr. gravírovanie v produktoch) nemôžu byť vrátené/odpredané späť.

Produkty môžete vrátiť na túto adresu:

Penshop Slovensko

Holandsko
 
Kúpna cena vrátenej zásielky bude uhradená čo najskôr, najneskôr však do 14 dní od jej prijatia.

Príloha I: Vzorový formulár zrušenia objednávky

Vzorový formulár zrušenia objednávky

 

(tento formulár vyplňte a zašlite, iba ak si želáte zrušiť zmluvu)

 

-          Pre: [meno podnikateľa] 

[geografická adresa podnikateľa]

[faxové číslo podnikateľa, ak existuje]

[e-mailová adresa alebo elektronická adresa podnikateľa] 

-          Ja/My* vás týmto informujem(e), že si želám(e)* zrušiť našu zmluvu o

predaji týchto produktov: [označenie produktu]*

dodaní tohto digitálneho obsahu: [označenie digitálneho obsahu]*

poskytnutí tejto služby: [označenie služby]*,

 

-          Objednané dňa*/prijaté dňa* [dátum objednávky v prípade služieb alebo prijatia v prípade produktov]

 

-          [meno Spotrebiteľa(ov)]

 

-         [adresa Spotrebiteľa(ov)]

 

-          [podpis Spotrebiteľa(ov)] (iba ak bude tento formulár predložený na papieri)

 

* Nehodiace sa prečiarknite alebo vyplňte, podľa okolností.