Vyhlásenie o ochrane súkromia

Pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Penshop Europe B.V.

 

Informácie o našich pravidlách ochrany súkromia

Spoločnosti Penshop Europe B.V. záleží na vašom súkromí. Preto spracúvame len údaje, ktoré potrebujeme na prevádzku našich služieb (a ich zlepšovanie), a starostlivo používame informácie, ktoré sme získali o vás a o tom, ako používate naše služby. Nikdy nedáme k vašim údajom prístup tretím stranám na komerčné účely. Tieto pravidlá ochrany súkromia sa vzťahujú na používanie webového sídla a služieb spoločnosti Penshop Europe B.V., ktoré sú na ňom dostupné. Tieto podmienky sa začali uplatňovať 21.2.2020 po zverejnení novej verzie, všetky staršie verzie sa automaticky stávajú neplatné. V tomto vyhlásení o ochrane súkromia sa opisuje, ktoré vaše osobné údaje získavame, účely, na ktoré sa tieto údaje používajú, a podmienky, za ktorých sa tieto údaje môžu sprostredkúvať tretím stranám a kto sú tieto tretie strany. Takisto vysvetľujeme, ako uchovávame vaše údaje a ako tieto údaje chránime pred zneužitím, a ktoré práva máte s ohľadom na osobné údaje, ktoré ste nám poskytli. Ak máte nejaké otázky o našich pravidlách ochrany súkromia, obráťte sa na našu kontaktnú osobu zodpovednú za záležitosti ochrany súkromia. Podrobnosti o tejto osobe sú uvedené na konci našich pravidiel ochrany súkromia.

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Nižšie si môžete prečítať, akým spôsobom spracúvame vaše údaje, kde ich uchovávame (alebo tým poverujeme iných), ktoré bezpečnostné technológie používame a kto má prístup k týmto údajom.

 

Softvér internetového obchodu

 

Magento

Náš internetový obchod bol vyvinutý pomocou softvéru, ktorý vytvorila spoločnosť Magento. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete s cieľom používať naše služby, sprostredkúvame tejto strane. Spoločnosť Magento má prístup k vašim údajom preto, aby nám mohla poskytovať (technickú) podporu, nikdy však nepoužijú vaše osobné údaje na žiadne iné účely. V dôsledku dohody, ktorú sme uzatvorili so spoločnosťou Magento, musí spoločnosť Magento prijímať vhodné bezpečnostné opatrenia. Spoločnosť Magento používa súbory cookie na zber technických informácií s ohľadom na vaše používanie softvéru, nezískavajú sa ani neuchovávajú nijaké osobné údaje.

 

Webhosting

 

Hipex

Služby webhostingu a emailové služby kupujeme od spoločnosti Hipex. Spoločnosť Hipex spracúva osobné údaje v našom mene a nepoužíva vaše osobné údaje na svoje vlastné účely. Táto strana však môže získavať metaúdaje o používaní služieb. Nie sú to osobné údaje. Spoločnosť Hipex prijala primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zabrániť strate a neoprávnenému používaniu vašich osobných údajov. Na základe dohody je spoločnosť Hipex viazaná povinnosťou mlčanlivosti.

 

Služby, ktoré ponúka spoločnosť Hipex, používame na účely pravidelných obchodných emailov. Spoločnosť Hipex takisto prijala v tomto ohľade vhodné technické a organizačné opatrenia s cieľom prechádzať v čo najvyššej miere zneužívaniu, strate a poškodeniu vás a vašich údajov. Spoločnosť Hipex nemá prístup k našej emailovej schránke a my zaobchádzame so všetkou emailovou komunikáciou ako s dôvernou.

 

Spracúvatelia platieb

 

MultiSafepay

Uzatváranie (časti) transakcií v našom internetovom obchode prebieha na platforme MultiSafepay. Platforma MultiSafepay spracúva vaše meno a adresu, ako aj podrobnosti o platbe, ako je vaše číslo účtu alebo číslo kreditnej karty. Platforma MultiSafepay prijala primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom chrániť vaše osobné údaje. Platforma MultiSafepay si vyhradzuje právo používať vaše osobné údaje so zreteľom na zlepšovanie svojich služieb a sprostredkúvať na tento účel (anonymizované) údaje tretím stranám. Všetky uvedené záruky týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov sa uplatňujú aj na zložky služby platformy MultiSafepay, do ktorých zapája tretie strany. Platforma MultiSafepay neuchováva vaše údaje dlhšie, než je povolené zákonom.

 

Recenzie

 

Feedback Company

Recenzie získavame prostredníctvom platformy spoločnosti Feedback Company. Ak necháte recenziu prostredníctvom spoločnosti Feedback Company, musíte uviesť svoje meno, bydlisko a emailovú adresu. Spoločnosť Feedback Company nám sprostredkuje tieto údaje, aby sme si mohli recenziu spojiť s vašou objednávkou. Spoločnosť Feedback Company uverejní vaše meno a adresu aj na svojom vlastnom webovom sídle. Vaša recenzia sa zobrazí aj na webovom sídle Penshop. V niektorých prípadoch sa na vás môže spoločnosť Spoločnosť Feedback Company obrátiť so žiadosťou o vyjadrenie k vašej recenzii. Ak vás vyzveme nechať recenziu, sprostredkujeme vaše meno, emailovú adresu a informácie týkajúce sa vašej objednávky spoločnosti Feedback Company. Tieto údaje používajú výlučne s tým účelom, aby vás vyzvali napísať recenziu. Spoločnosť Feedback Company prijala primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom chrániť vaše osobné údaje Spoločnosť Feedback Company si vyhradzuje právo využívať tretie strany s cieľom poskytovať služby a my sme na to spoločnosti Feedback Company udelili povolenie. Všetky uvedené záruky týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov sa uplatňujú aj na zložky služby spoločnosti Feedback Company, do ktorých zapája tretie strany.

 

Doprava a logistika

Ak si u nás zadáte objednávku, našou úlohou je doručiť vám váš balík. Na doručovanie používame služby rôznych dopravcov. Preto je dôležité, aby sme im sprostredkovali vaše meno a adresu. Tieto údaje sa používajú len na účely vykonávania dohody. V prípade, že dopravca na to využíva externé služby subdodávateľov, nutne musí tieto údaje sprístupniť aj týmto stranám.

 

Fakturovanie a účtovníctvo

 

Exact

Na aktualizáciu našej administratívy a účtovníctva používame služby spoločnosti Exact. Sprostredkúvame im vaše meno, adresu a podrobnosti o objednávke. Tieto údaje sa používajú na spracovanie predajných faktúr. Vaše osobné údaje sa prenášajú a uchovávajú bezpečným spôsobom. Spoločnosť Exact je viazaná povinnosťou mlčanlivosti a s vašimi údajmi bude zaobchádzať ako s dôvernými. Spoločnosť Exact nepoužíva vaše osobné údaje na iné účely než na účely opísané vyššie.

 

Účel spracúvania údajov

 

Všeobecný účel spracúvania

Vaše údaje používame výlučne s cieľom poskytovať naše vlastné služby. To znamená, že účel spracúvania je vždy priamo spojený s objednávkou, ktorú ste si u nás zadali. Okrem toho používame vaše údaje na účely (cieleného) marketingu, ak ste nám na to dali povolenie. Takto môžeme zlepšiť váš zážitok pri vyhľadávaní na našom webovom sídle. Ak nám sprostredkujete údaje a my tieto údaje použijeme, aby sme sa vami neskôr spojili, pričom to nebude na vašu žiadosť, výslovne vás požiadame o udelenie súhlasu. Vaše údaje bezdôvodne nesprostredkúvame ani nepredávame tretím stranám. Ak ste však súhlasili povoliť na vašom zariadení umiestnenie súborov cookie, vaše údaje môžu byť použité na zobrazovanie relevantných reklám. Všetky tretie strany sú viazané mlčanlivosťou na základe dohody medzi nimi a nami, na základe prísahy alebo právnej povinnosti.

 

Automaticky získavané údaje

Údaje, ktoré získavame automaticky na našom webovom sídle, sa spracúvajú s cieľom zlepšovať naše služby. Tieto údaje (napríklad vaša adresa IP, webový prehliadač a operačný systém) nie sú osobné údaje.

 

 

Pomoc s daňovým vyšetrovaním a vyšetrovaním trestnej činnosti

V niektorých prípadoch sa môže od spoločnosti Penshop Europe B.V. zo zákona požadovať, aby sprostredkovala vaše údaje v súvislosti s daňovým vyšetrovaním alebo vyšetrovaním trestnej činnosti vládnymi orgánmi. V takomto prípade sme povinní poskytnúť vaše údaje, budeme však proti tomu namietať v rámci možností poskytnutých zákonom.

 

Obdobie uchovávania

Vaše údaje uchovávame tak dlho, pokiaľ ste naším klientom. Znamená to, že váš zákaznícky profil uchovávame dovtedy, kým neuvediete, že už ďalej nechcete využívať naše služby. Ak nás o tom informujete, budeme to považovať za žiadosť „byť zabudnutý“. Na základe platných administratívnych povinností musíme uchovávať faktúry s vašimi (osobnými) údajmi, budeme preto tieto údaje uchovávať počas uplatniteľného obdobia. Zamestnanci však už nemajú prístup k vášmu klientskému profilu a k dokumentom, ktoré sme vytvorili v súvislosti s vašou objednávkou.

 

Vaše práva

V súlade s platnými holandskými a európskymi právnymi predpismi máte ako dotknutá osoba určité práva, pokiaľ ide o osobné údaje, ktoré spracúvame alebo ktoré sa spracúvajú v našom mene. Nižšie v texte vysvetľujeme príslušné práva a ako ich môžete uplatňovať. V zásade platí, že s cieľom predchádzať zneužitiu vám len pošleme výpisy a kópie údajov na emailovú adresu, ktorú ste nám už dali. Ak chcete dostať údaje na inú emailovú adresu alebo napríklad poštou, požiadame vás, aby ste poskytli dôkaz o svojej totožnosti. Všetky výpisy a kópie údajov dostanete v strojovo čitateľnom formáte údajov, ktorý používame v našich systémoch. Máte právo kedykoľvek podať sťažnosť orgánu na ochranu údajov, ak sa domnievate, že sme vaše údaje použili nesprávne.

 

Právo na prístup

Máte vždy právo na prístup k údajom, ktoré spracúvame (alebo tým poverujeme iných) a ktoré sa týkajú vašej osoby alebo ktoré k vám môžu viesť. Na tento účel môžete takisto poslať žiadosť našej kontaktnej osobe pre záležitosti ochrany súkromia. Do 30 dní dostanete odpoveď na svoju žiadosť. Ak sa vašej žiadosti vyhovie, na emailovú adresu, ktorú od vás máme, vám pošleme kópiu všetkých údajov, ako aj prehľad sprostredkovateľov, ktorí majú tieto údaje,a uvedieme, pod akou kategóriou uchovávame tieto údaje.

 

Právo na opravu

Máte vždy právo na zmenu údajov, ktoré spracúvame (alebo tým poverujeme iných) a ktoré sa týkajú vašej osoby alebo ktoré k vám môžu viesť. Na tento účel môžete takisto poslať žiadosť našej kontaktnej osobe pre záležitosti ochrany súkromia. Do 30 dní dostanete odpoveď na svoju žiadosť. Ak sa vašej žiadosti vyhovie, na emailovú adresu, ktorú od vás máme, vám pošleme potvrdenie o tom, že tieto údaje boli zmenené.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte vždy právo obmedziť používanie údajov, ktoré spracúvame (alebo tým poverujeme iných) a ktoré sa týkajú vašej osoby alebo ktoré k vám môžu viesť. Na tento účel môžete takisto poslať žiadosť našej kontaktnej osobe pre záležitosti ochrany súkromia. Do 30 dní dostanete odpoveď na svoju žiadosť. Ak sa vašej žiadosti vyhovie, na emailovú adresu, ktorú od vás máme, vám pošleme potvrdenie, v ktorom uvedieme, že údaje sa nebudú spracúvať dovtedy, kým obmedzenie nezrušíte.

 

Právo na prenosnosť údajov

Máte vždy právo, aby údaje, ktoré spracúvame (alebo tým poverujeme iných) a ktoré sa týkajú vašej osoby alebo ktoré k vám môžu viesť, spracúvala ďalšia strana. Na tento účel môžete takisto poslať žiadosť našej kontaktnej osobe pre záležitosti ochrany súkromia. Do 30 dní dostanete odpoveď na svoju žiadosť. Ak sa vašej žiadosti vyhovie, na emailovú adresu, ktorú od vás máme, vám pošleme výpisy alebo kópie všetkých údajov, ktoré spracúvame alebo ktoré spracúvajú iní sprostredkovatelia alebo tretie strany na náš pokyn. S najväčšou pravdepodobnosťou nebudeme v takomto prípade môcť naďalej poskytovať naše služby, pretože už nebude možné zaručiť bezpečné prepojenie dátových súborov.

 

Právo namietať a iné práva

V prípade potreby máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov spoločnosťou Penshop Europe B.V. alebo v jej mene. Ak namietate, okamžite prestaneme spracúvať vaše údaje, kým sa nevyrieši vaša sťažnosť. Ak je vaša námietka odôvodnená, poskytneme vám výpisy a/alebo kópie údajov, ktoré spracúvame (alebo tým poverujeme iných), a potom ich natrvalo prestaneme spracúvať. Okrem toho máte právo odmietnuť, aby ste boli podrobení automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu alebo profilovaniu. Vaše údaje nespracúvame takým spôsobom, že sa uplatňuje toto právo. Ak sa však domnievate, že to tak nie je, obráťte sa na našu kontaktnú osobu zodpovednú za záležitosti ochrany súkromia

 

Cookies

 

Google Analytics

Americká spoločnosť Google umiestňuje v rámci svojej služby „Analytics“ prostredníctvom nášho webového sídla súbory cookie. Túto službu používame s cieľom sledovať počet návštevníkov nášho webového sídla a vytvárať o tom správy. Podľa súčasných právnych predpisov a nariadení sa podľa možnosti vyžaduje, aby tento sprostredkovateľ poskytol prístup k týmto údajom. Získavame informácie o vašom vyhľadávaní a tieto údaje sprostredkúvame spoločnosti Google. Spoločnosť Google môže vyhodnocovať tieto informácie v spojení s inými súbormi údajov a sledovať takýmto spôsobom vaše pohyby na internete. Spoločnosť Google používa tieto informácie s cieľom ponúkať cielenú reklamu (Adwords) a ďalšie služby a produkty Google.

 

Cookies tretích strán

V prípade, že súbory cookie používajú softvérové riešenia tretích strán, je to uvedené v tomto vyhlásení o ochrane súkromia.

 

Zmeny pravidiel ochrany súkromia

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť naše pravidlá ochrany súkromia. Najnovšiu verziu nájdete vždy na tejto stránke. Ak budú mať nové pravidlá ochrany súkromia vplyv na spôsob spracúvania údajov o vás, ktoré sme už získali, informujeme vás o tom emailom.

 

Kontaktné údaje

Penshop Europe B.V.

De Prinsenhof 1.03

4004 LN  Tiel

Holandsko

+31(0)85-4012699

info@penshopeurope.com